Naše poslanie a vízia

Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu. Budeme:

  • príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
  • minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
  • lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
  • trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
  • ambiciózna firma zameraná na neustále zlepšovanie a kontinuálne znižovanie

    viac...
Naše výrobky

Slovalco je výrobcom primárneho hliníka z oxidu hlinitého. Finálnymi výrobkami sú hliníkové zliatiny v tvare čapov na prietlačné lisovanie a primárne zlievarenské zliatiny v tvare bločkov. Hliník slúži na spracovanie v ostatných odvetviach priemyslu (automobilový, letecký, elektrotechnický, stavebný, ai.) Hliníkové čapy mali na celkovej produkcii v roku 2014 dominantný podiel 63%. Čapy na prietlačné lisovanie majú tvar dlhých valcov alebo hrubých tyčí. Ich priemer je od 15,2 do 27,9 cm a dĺžka od 0,4 až do 7 metrov.  Minimálna hmotnosť jedného čapu je 350 kilogramov. Druhým najdôležitejším produktom sú primárne zlievarenské zliatiny. Ich základom je hliník, ktorý svojim vlastnosťami zušľachťujú ďalšie prvky ako

viac...
Bezpečnosť je prvoradá

Naším cieľom je:

  • žiadne pracovné úrazy u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • žiadne choroby z povolania u zamestnancov spoločnosti a zamestnancov dodávateľských organizácií,
  • predchádzanie vzniku závažných priemyselných havárií.
Starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je na prvom mieste vo všetkých podnikateľských aktivitách Slovalco, a. s. a je súčasťou integrovaného systému manažérstva. Uvedomujeme si zodpovednosť za

viac...